خداوند_نازل_کرده (۲ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعا...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعا...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید#The_Holy_Quran#one_verse...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید#The_Holy_Quran#one_verse...