خداباماست (۲ تصویر)

حضرت امام خمینی(قدس سره الشریف) :#خدا_با_ماستما از نظامی #آم...

حضرت امام خمینی(قدس سره الشریف) :#خدا_با_ماستما از نظامی #آم...

#خداباماست
۲

#خداباماست