خاویر_کرمنت (۳۹ تصویر)

بیشعورها قابلیت شگفت انگیزی برایدیدن تنها یک وجه از هر مساله...
۵

بیشعورها قابلیت شگفت انگیزی برایدیدن تنها یک وجه از هر مساله...

وقتی یک آدم خودشخودش را قلقلک می دهدمغزش درک میکندکه این کار...

وقتی یک آدم خودشخودش را قلقلک می دهدمغزش درک میکندکه این کار...

بیشعورها انکار را نوعی هنر می دانند و حتی بعضی وقت ها به انک...
۲

بیشعورها انکار را نوعی هنر می دانند و حتی بعضی وقت ها به انک...

یادتان باشد سواد هیچ وقت شعور نمیاورد.شعور یعنی تشخیص کار خو...

یادتان باشد سواد هیچ وقت شعور نمیاورد.شعور یعنی تشخیص کار خو...

بیشعوری یک نوع اعتیاد استبه قدرت، تحقیر و سرکوب کردن سایرین،...
۲۵

بیشعوری یک نوع اعتیاد استبه قدرت، تحقیر و سرکوب کردن سایرین،...

بیشعورها از خود ممنون اند !باور دارند که همه می خواهند از نظ...

بیشعورها از خود ممنون اند !باور دارند که همه می خواهند از نظ...

یادتان باشد سواد هیچ وقت شعور نمی‌آورد...!شعور یعنی تشخیص کا...

یادتان باشد سواد هیچ وقت شعور نمی‌آورد...!شعور یعنی تشخیص کا...

حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد، دیگر ...
۲

حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد، دیگر ...

دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
معرفی کتاب بیشعوری ک...

دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF معرفی کتاب بیشعوری ک...

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺩﺵ ، ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻗﻠﻘﻠﮏ ﺩﻫﺪ ﻣﻐﺰﺵ ﺩﺭﮎ میکند ﮐﻪﺍﯾﻦ ﮐﺎ...
۱

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺩﺵ ، ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻗﻠﻘﻠﮏ ﺩﻫﺪ ﻣﻐﺰﺵ ﺩﺭﮎ میکند ﮐﻪﺍﯾﻦ ﮐﺎ...

:heavy_check_mark:واقعیت تلخ آن است که بوی گند بیشعوری از سر...

:heavy_check_mark:واقعیت تلخ آن است که بوی گند بیشعوری از سر...

:four_leaf_clover: ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺩﺵﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻗﻠﻘﻠﮏ ﺩﻫﺪ ﻣﻐﺰﺵ ﺩﺭ...

:four_leaf_clover: ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺩﺵﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻗﻠﻘﻠﮏ ﺩﻫﺪ ﻣﻐﺰﺵ ﺩﺭ...

:four_leaf_clover:رام‌ترین نوع بی‌شعورهابی‌شعورهای آب‌زیرکاه...

:four_leaf_clover:رام‌ترین نوع بی‌شعورهابی‌شعورهای آب‌زیرکاه...

آیا واقعا بیشعوری مرض است؟پاسخ من به این سؤال یک "بله ی" قاط...
۵۲

آیا واقعا بیشعوری مرض است؟پاسخ من به این سؤال یک "بله ی" قاط...

#بی_شعوری #خاویر_کرمنت

#بی_شعوری #خاویر_کرمنت