خالی (۱۵۰ تصویر)

R.  V.   A.   N.   i.  #آدما واسع #موندن نی تا بفهم...

R. V. A. N. i. #آدما واسع #موندن نی تا بفهم...

کریمی و #کرامتت را می خواهم    مجیدی و #بزرگواریت را می ...

کریمی و #کرامتت را می خواهم مجیدی و #بزرگواریت را می ...

این خیابونای لعنتی

این خیابونای لعنتی

به واقع#هیچ دوست داشتنی در کار نیست و ما به ناچار به یکدیگر ...

به واقع#هیچ دوست داشتنی در کار نیست و ما به ناچار به یکدیگر ...

دیوونه بازی ۲
۳

دیوونه بازی ۲

آنها همه چیز را بی ارزش کردند تا بتوانند همه چیز را تصاحب کن...
۱

آنها همه چیز را بی ارزش کردند تا بتوانند همه چیز را تصاحب کن...

🍃 #خدا میدانست #زمین چه حالی دارد..چقدر #دلتنگ است..چقدر #خا...
۴

🍃 #خدا میدانست #زمین چه حالی دارد..چقدر #دلتنگ است..چقدر #خا...

یہ #پسری عاشق بود #درد داشت #تنها بود #باخدا حرف داشت ولی #...

یہ #پسری عاشق بود #درد داشت #تنها بود #باخدا حرف داشت ولی #...

می گویند با هر کس باید مثل #خودش #رفتار کرد...!شما گوش نکنید...
۲

می گویند با هر کس باید مثل #خودش #رفتار کرد...!شما گوش نکنید...