خالیست (۵ تصویر)

لمس کن کلماتے را که برایت مے نویسم ، تا بخوانے و بدانے چقدر ...
۷

لمس کن کلماتے را که برایت مے نویسم ، تا بخوانے و بدانے چقدر ...

فردا #سفره_یلدا پهن است و همه دور هم جمع...چه #خالیست جای عز...
۱

فردا #سفره_یلدا پهن است و همه دور هم جمع...چه #خالیست جای عز...

یاد آن شبها و#یلداها بخیربرف بازی و سرماها بخیرکرسی و#مادربز...
۷

یاد آن شبها و#یلداها بخیربرف بازی و سرماها بخیرکرسی و#مادربز...

بازهم،جاےخالی اش#خالیست ...

بازهم،جاےخالی اش#خالیست ...

#در #دلم #مِهر #کسی #خانه #نکرده-ست ؛ #بیا ...#خانـــه #خالی...
۵

#در #دلم #مِهر #کسی #خانه #نکرده-ست ؛ #بیا ...#خانـــه #خالی...