نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خاصیتِ (۱ تصویر)

یـڪ روز دست می گذارند روے #قلبشــان و مـا را #مــرهمِ زخـم صدا مـــیزنند، روز بـعـد فـــریاد میڪشند ڪه بـہ دردشـان #نمیــخوریــم! بـہ راستی ڪدام داروســاز در کجای جهان خطا کرده؟؟ ڪه یـڪ روز #خاصیتِ ...

یـڪ روز دست می گذارند روے #قلبشــان و مـا را #مــرهمِ زخـم صدا مـــیزنند، روز بـعـد فـــریاد میڪشند ڪه بـہ دردشـان #نمیــخوریــم! بـہ راستی ڪدام داروســاز در کجای جهان خطا کرده؟؟ ڪه یـڪ روز #خاصیتِ شفابخشی داریـــم و روز بعد در نـــظرشـان یڪ #سمِ ڪشنده ے مـهـلـڪیم ڪه یڪ روز ...

۱۴ شهریور 1396
208