خآطِرِه (۸ تصویر)

دُ روز نیستیم-#خآطِرِه میشیم-~
۲

دُ روز نیستیم-#خآطِرِه میشیم-~

بَعضے وَقتآ بِهتَریڹ #خآطِرِه هآ نآراحَٺ ڪنندڹ چوڹمیدونے دیگ...

بَعضے وَقتآ بِهتَریڹ #خآطِرِه هآ نآراحَٺ ڪنندڹ چوڹمیدونے دیگ...

اَرزِشـ لَحظِہ رو موقِعی میفَهمی ڪِہ تَبدیل بِہ #خآطِرِه میش...

اَرزِشـ لَحظِہ رو موقِعی میفَهمی ڪِہ تَبدیل بِہ #خآطِرِه میش...

یِوَقتایے خَندِه دارتَریڹ #خآطِرِه ها دَلیݪ گِریَٺ میشَڹ :))...
۲

یِوَقتایے خَندِه دارتَریڹ #خآطِرِه ها دَلیݪ گِریَٺ میشَڹ :))...

یِہ #خآطِرِه میتونِہ ڪُلِہ زِندِگیتو بِدِه بِہ بآد ... :leaf...

یِہ #خآطِرِه میتونِہ ڪُلِہ زِندِگیتو بِدِه بِہ بآد ... :leaf...

یِہ #خآطِرِه میتونِہ ڪُلِہ زِندِگیتو بِدِه بِہ بآد ... :leaf...

یِہ #خآطِرِه میتونِہ ڪُلِہ زِندِگیتو بِدِه بِہ بآد ... :leaf...

یِہ #خآطِرِه میتونِہ ڪُلِہ زِندِگیتو بِدِه بِہ بآد ... :leaf...
۴۷

یِہ #خآطِرِه میتونِہ ڪُلِہ زِندِگیتو بِدِه بِہ بآد ... :leaf...

یِہ #خآطِرِه میتونِہ ڪُلِہ زِندِگیتو بِدِه بِہ بآد ... :leaf...

یِہ #خآطِرِه میتونِہ ڪُلِہ زِندِگیتو بِدِه بِہ بآد ... :leaf...