حکومت_جمهوری_اسلامی (۲ تصویر)

دار و دسته " #ربع_پهلوی " همش میگن #آخوند ها و #حکومت_جمهوری...
۱۰

دار و دسته " #ربع_پهلوی " همش میگن #آخوند ها و #حکومت_جمهوری...

#محمد_علی_نجفی، شهردار تهران :"هزینه های #اربعین را همچون گذ...

#محمد_علی_نجفی، شهردار تهران :"هزینه های #اربعین را همچون گذ...