حکایت (۵۴۱ تصویر)

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد پسر را گفت ،نباید که این ...

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد پسر را گفت ،نباید که این ...

بود مردی پیش ازین نامش نصوحبد ز دلاکی زن او را فتوحبود روی ا...

بود مردی پیش ازین نامش نصوحبد ز دلاکی زن او را فتوحبود روی ا...

روزى ملانصرالدین عده ای از مردم را دید که به بیابان می روند ...
۷

روزى ملانصرالدین عده ای از مردم را دید که به بیابان می روند ...

بازار بورس ایران ! مردی الاغش را به بازار الاغ فروشان برد تا...

بازار بورس ایران ! مردی الاغش را به بازار الاغ فروشان برد تا...

☑️ مزاج شاه در سلامتی بود.گاهی از دندان درد اظهار ناراحتی می...

☑️ مزاج شاه در سلامتی بود.گاهی از دندان درد اظهار ناراحتی می...

🔘 می‌خواهم ثواب این انتقادها به روح مادرم برسد!☑️ گفتند اگر ...

🔘 می‌خواهم ثواب این انتقادها به روح مادرم برسد!☑️ گفتند اگر ...

#عکس_نوشته #حکایت
۳

#عکس_نوشته #حکایت

ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪﯼ ﮔﺮﺑﻪﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩ، ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﺎﺩﺕِ ﺭﺍﻫﺐﻫﺎ، ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗ...
۴

ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪﯼ ﮔﺮﺑﻪﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩ، ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﺎﺩﺕِ ﺭﺍﻫﺐﻫﺎ، ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗ...