حِس (۶ تصویر)

سعی کردم #متفاوت باشم ولی نشد دیدم هیچ تفاوتی با بقیه ندارم ...

سعی کردم #متفاوت باشم ولی نشد دیدم هیچ تفاوتی با بقیه ندارم ...

دوست‍ دارَم‍ گِلویـِ بعضی‍ #عادم‍ هارا سفت بچسبمـ تا مطمئن ش...
۱

دوست‍ دارَم‍ گِلویـِ بعضی‍ #عادم‍ هارا سفت بچسبمـ تا مطمئن ش...

#حِس بودنـت...#قشنگ ترین "حِـس" دُنیاست#تو ڪه هستی هر روز را...
۱۰

#حِس بودنـت...#قشنگ ترین "حِـس" دُنیاست#تو ڪه هستی هر روز را...

#حِس مسخره ایه؟ ترس از دست دادن کسی که #نداریش ... :)
۲

#حِس مسخره ایه؟ ترس از دست دادن کسی که #نداریش ... :)

#حِس قشنگیهـ

#حِس قشنگیهـ