حواسم (۳۰ تصویر)

دلم برای #تو تنگ است ..این #فقط یک جمله نیستتعریفی ست از #عش...

دلم برای #تو تنگ است ..این #فقط یک جمله نیستتعریفی ست از #عش...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حواسم کجایی؟

#حواسم کجایی؟

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

without thinking,I made two cups.  #هیچ #حواسم #نبود #که #دو...

without thinking,I made two cups. #هیچ #حواسم #نبود #که #دو...

دوست داشتن مادرم را وقتی دیدم که در حال درست کردن کتلت بود و...

دوست داشتن مادرم را وقتی دیدم که در حال درست کردن کتلت بود و...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...
۲

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

من #حواسمبه همهجمعولی پرت #توام...

من #حواسمبه همهجمعولی پرت #توام...

خدای مهربانم از تو بی نهایت ممنونم...بودنت یعنی خوشبختیداشتن...

خدای مهربانم از تو بی نهایت ممنونم...بودنت یعنی خوشبختیداشتن...

عاشق این آهنگ شدم#بابک مافی#حواسم نیست:smiling_face_with_hea...
۱

عاشق این آهنگ شدم#بابک مافی#حواسم نیست:smiling_face_with_hea...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...
۱

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

پشت #چراغ-قرمز خیابان شریعتی ایستاده بودیم و منوچهر هم #صحبت...
۱

پشت #چراغ-قرمز خیابان شریعتی ایستاده بودیم و منوچهر هم #صحبت...

#‏امروز #غذا #گوش #دادم. :/#فیلم #خوردم. *_*#روی #مبل #دویدم...
۲۶

#‏امروز #غذا #گوش #دادم. :/#فیلم #خوردم. *_*#روی #مبل #دویدم...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

digikala