حواسم (۳۰ تصویر)

دلم برای #تو تنگ است ..این #فقط یک جمله نیستتعریفی ست از #عش...

دلم برای #تو تنگ است ..این #فقط یک جمله نیستتعریفی ست از #عش...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حواسم کجایی؟

#حواسم کجایی؟

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

دوست داشتن مادرم را وقتی دیدم که در حال درست کردن کتلت بود و...

دوست داشتن مادرم را وقتی دیدم که در حال درست کردن کتلت بود و...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...
۲

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

من #حواسمبه همهجمعولی پرت #توام...

من #حواسمبه همهجمعولی پرت #توام...

خدای مهربانم از تو بی نهایت ممنونم...بودنت یعنی خوشبختیداشتن...

خدای مهربانم از تو بی نهایت ممنونم...بودنت یعنی خوشبختیداشتن...

عاشق این آهنگ شدم#بابک مافی#حواسم نیست:smiling_face_with_hea...
۱

عاشق این آهنگ شدم#بابک مافی#حواسم نیست:smiling_face_with_hea...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...
۱

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

پشت #چراغ-قرمز خیابان شریعتی ایستاده بودیم و منوچهر هم #صحبت...
۱

پشت #چراغ-قرمز خیابان شریعتی ایستاده بودیم و منوچهر هم #صحبت...

#‏امروز #غذا #گوش #دادم. :/#فیلم #خوردم. *_*#روی #مبل #دویدم...
۲۶

#‏امروز #غذا #گوش #دادم. :/#فیلم #خوردم. *_*#روی #مبل #دویدم...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...