حمزه_سیدالشهدا (۴ تصویر)

تاریخچه‌تسبیح‌تربت‌...‌  #تسبیح ‌ #تربت‌ #حمزه_سیدالشهدا

تاریخچه‌تسبیح‌تربت‌...‌ #تسبیح ‌ #تربت‌ #حمزه_سیدالشهدا

#حمزه_سیدالشهدا:raised_hand:️جسم تو را با یک عبا پوشاند احمد...
۱

#حمزه_سیدالشهدا:raised_hand:️جسم تو را با یک عبا پوشاند احمد...

شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (عَلیهِ...
۱

شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (عَلیهِ...

سالروز شهادت #حمزه_سیدالشهدا #_تصویر قبل از تخریب قبور شهدای...
۵

سالروز شهادت #حمزه_سیدالشهدا #_تصویر قبل از تخریب قبور شهدای...