حق_مشاوره (۱ تصویر)

#رشوهگرفتن #رشوه :money_bag: و سوء استفاده از #مقام_اداری مم...

#رشوهگرفتن #رشوه :money_bag: و سوء استفاده از #مقام_اداری مم...