حضرت_محمد_ص_فرمودند (۱ تصویر)

#حضرت_محمد_ص_فرمودند :آوای خود را به هنگام #صلوات بر من بلند...
۱

#حضرت_محمد_ص_فرمودند :آوای خود را به هنگام #صلوات بر من بلند...