حضرت_امام_محمد_باقر_علیه_السلام (۲ تصویر)

#حضرت_امام_محمد_باقر_علیه_السلام می فرمایند: سَهَرُ لَیلَةٍ ...

#حضرت_امام_محمد_باقر_علیه_السلام می فرمایند: سَهَرُ لَیلَةٍ ...