حس_خوب_عکاسی (۸۲۸ تصویر)

نیایش شبانه:crescent_moon:خــــــــدایا…..بهترین درس‌هـــــا...

نیایش شبانه:crescent_moon:خــــــــدایا…..بهترین درس‌هـــــا...

:crescent_moon:الهی اگر بد بودیم یاریمان ڪنتا فردایے بهتر دا...
۱

:crescent_moon:الهی اگر بد بودیم یاریمان ڪنتا فردایے بهتر دا...

تنها مخلوقاتی که به اندازه کافی تکامل یافته اند تا عشق ناب ر...
۱

تنها مخلوقاتی که به اندازه کافی تکامل یافته اند تا عشق ناب ر...

گربه، معمایی است که هیچ راه حلی برایش وجود ندارد.
هیزل نیکول...

گربه، معمایی است که هیچ راه حلی برایش وجود ندارد. هیزل نیکول...

به انسانهایی که سگ ها را دوست ندارند نمی توانم اعتماد کنم،
ا...

به انسانهایی که سگ ها را دوست ندارند نمی توانم اعتماد کنم، ا...

من گربه ها را دوست دارم چون که خانه ام را دوست دارم و بعد از...

من گربه ها را دوست دارم چون که خانه ام را دوست دارم و بعد از...

:shamrock:️من پاییز را جارو میکنمزمستان را پارو میکنمتابستان...
۱

:shamrock:️من پاییز را جارو میکنمزمستان را پارو میکنمتابستان...

:rose:من از تأمل بهار برمی‌گردمو احساسم با بوی شکوفه‌ها گره ...

:rose:من از تأمل بهار برمی‌گردمو احساسم با بوی شکوفه‌ها گره ...

:rose:خاک را زنده کند تربیت باد بهار:shamrock:️سنگ باشد که د...

:rose:خاک را زنده کند تربیت باد بهار:shamrock:️سنگ باشد که د...

:rose:شبنم در این بهار، دلیلِ نشاط نیست:shamrock:️صبحی ست کز...

:rose:شبنم در این بهار، دلیلِ نشاط نیست:shamrock:️صبحی ست کز...

:rose:‌ای بهار ای بهار ‌ای بهار تو پرنده‌ات‌‌ رها بنفشه‌ات ب...

:rose:‌ای بهار ای بهار ‌ای بهار تو پرنده‌ات‌‌ رها بنفشه‌ات ب...

:dizzy_symbol:گربه ها قصد دارند به ما یاد دهند که هر چیزی در...
۲

:dizzy_symbol:گربه ها قصد دارند به ما یاد دهند که هر چیزی در...

:dizzy_symbol:گربه ها به نظر می رسد از این اصل پیروی می کنند...

:dizzy_symbol:گربه ها به نظر می رسد از این اصل پیروی می کنند...

:dizzy_symbol:گربه ها در آسایش، خِبره هستند.:dizzy_symbol:جی...

:dizzy_symbol:گربه ها در آسایش، خِبره هستند.:dizzy_symbol:جی...

چو گل هرجا که لبخند آفرینیبه هر سو رو کنی لبخند بینیچه اشکت ...

چو گل هرجا که لبخند آفرینیبه هر سو رو کنی لبخند بینیچه اشکت ...

با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من است ؛مادامیکه به آن...

با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من است ؛مادامیکه به آن...

و چقــــــدر دیر می فهمیمکه زندگــــــیهمین روزهاییست که منت...

و چقــــــدر دیر می فهمیمکه زندگــــــیهمین روزهاییست که منت...

زندگی یک پژواک استهر چه می فرستید باز میگرددهر چه می دهید می...

زندگی یک پژواک استهر چه می فرستید باز میگرددهر چه می دهید می...

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به ...

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به ...

فرصت زندگی کمه…بزرگوارتر از آن باش که برنجیونجیب تر از آن با...

فرصت زندگی کمه…بزرگوارتر از آن باش که برنجیونجیب تر از آن با...