حسیـــــــن (۳ تصویر)

زِ یادت یا #حسیـــــــن بـیرق بدوشمغـم تو بردہ از من عـقل و ...
۲

زِ یادت یا #حسیـــــــن بـیرق بدوشمغـم تو بردہ از من عـقل و ...

زِ یادت یا #حسیـــــــن بـیرق بدوشمغـم تو بردہ از من عـقل و ...

زِ یادت یا #حسیـــــــن بـیرق بدوشمغـم تو بردہ از من عـقل و ...

روز شمار #محــــــــرمزِ یادت یا #حسیـــــــن بـیرق بدوشمغـم...

روز شمار #محــــــــرمزِ یادت یا #حسیـــــــن بـیرق بدوشمغـم...