حسد_موجب_نابودی_ارزش_و_ثواب_حسنات (۱ تصویر)

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:اَلْحَسَدُ ماحِقُ الْحَسَناتِ، ...

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:اَلْحَسَدُ ماحِقُ الْحَسَناتِ، ...