حزین (۷ تصویر)

عشق در دل چه خیال است که پنهان گردد؟پرده پوشی نتوان، آتش سوز...

عشق در دل چه خیال است که پنهان گردد؟پرده پوشی نتوان، آتش سوز...

بر آن نازک بدن، دل در برم چون بید می لرزد...#حزین

بر آن نازک بدن، دل در برم چون بید می لرزد...#حزین

#حزین#عربی#روعــه
۱۶

#حزین#عربی#روعــه

در قفل فروبسته‌ے غم‌های دلِ خویشآن ڪهنه ڪلیدیم، ڪه دندانه ند...
۲

در قفل فروبسته‌ے غم‌های دلِ خویشآن ڪهنه ڪلیدیم، ڪه دندانه ند...

خاب #خلوهه عل الله شمالکم #مستعجلین لصفه نیته ویه #الیحبه لل...

خاب #خلوهه عل الله شمالکم #مستعجلین لصفه نیته ویه #الیحبه لل...

#سخن_عشق (اشعار دلنشین)#غزل_شماره :keycap_ten:ای وای بر اسیر...

#سخن_عشق (اشعار دلنشین)#غزل_شماره :keycap_ten:ای وای بر اسیر...

۷۰۸ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشددر دام مانده باشد، صیّاد ...
۴

۷۰۸ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشددر دام مانده باشد، صیّاد ...