حدادزاده (۱ تصویر)

:white_heavy_check_mark: وقتی می گوییم این دولت، دولت مفسدین...
۰

:white_heavy_check_mark: وقتی می گوییم این دولت، دولت مفسدین...