حجاب_امانت_شهدا (۳ تصویر)

#شهید_ابراهیم_هادی:tulip:  #چادر برای زن یک حریمهیک قلعه ویک...

#شهید_ابراهیم_هادی:tulip: #چادر برای زن یک حریمهیک قلعه ویک...

#شهید_ابراهیم_هادی:tulip: #چادر برای زن یک حریمهیک قلعه ویک ...
۱

#شهید_ابراهیم_هادی:tulip: #چادر برای زن یک حریمهیک قلعه ویک ...

‍ آنان چفیه داشتند... من چادر دارم....من چادر می پوشم، چادر ...
۱

‍ آنان چفیه داشتند... من چادر دارم....من چادر می پوشم، چادر ...

digikala