حجابش (۱۰ تصویر)

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:heavy_large_circle:️ اینجا سوریه است...:large_blue_circle: ...
۲

:heavy_large_circle:️ اینجا سوریه است...:large_blue_circle: ...

‍ ⁩﷽✔ ️✅  من یه دخترمیه دختری که عاشق #چادرشه...!یه دختری که...
۲۷

‍ ⁩﷽✔ ️✅ من یه دخترمیه دختری که عاشق #چادرشه...!یه دختری که...

یه #بچه_حزب_اللهی همیشه فقط حواسش به حرفای #رهبر شه نه هیچکس...

یه #بچه_حزب_اللهی همیشه فقط حواسش به حرفای #رهبر شه نه هیچکس...

علے باش فاطمہ ات میشوم اے مرداگر تو قادر باشے مثل (علے) زندگ...
۱۵

علے باش فاطمہ ات میشوم اے مرداگر تو قادر باشے مثل (علے) زندگ...

علے باش فاطمہ ات میشوم اے مرداگر تو قادر باشے مثل (علے) زندگ...

علے باش فاطمہ ات میشوم اے مرداگر تو قادر باشے مثل (علے) زندگ...

لطف #زینب خاک را زر میکنددخت #حیدر کار #حیدر میکندحفظ #عصمت ...
۳

لطف #زینب خاک را زر میکنددخت #حیدر کار #حیدر میکندحفظ #عصمت ...

در جواب کسانی که میگن حجاب لازم نیست و چشم و دل پاک باشهخواه...
۴

در جواب کسانی که میگن حجاب لازم نیست و چشم و دل پاک باشهخواه...