حامد_نیازی (۶۳۴ تصویر)

عطر پرتقال میگیرد نفسماز تو که میگویمنارنجی میشود دنیایمتو ر...
۲

عطر پرتقال میگیرد نفسماز تو که میگویمنارنجی میشود دنیایمتو ر...

امشبساعت 00:00 به هوای بوسیدنم بیدار شودنبالم بگرد ولی صدایم...

امشبساعت 00:00 به هوای بوسیدنم بیدار شودنبالم بگرد ولی صدایم...

عاشق که باشی، دست خیالش را می‌گیری، می‌بری شهر را ببیند،عاشق...

عاشق که باشی، دست خیالش را می‌گیری، می‌بری شهر را ببیند،عاشق...

#جمعهخودش یک شعر بلند بالای عاشقانه استصبحش با آشناییظهرش با...
۲

#جمعهخودش یک شعر بلند بالای عاشقانه استصبحش با آشناییظهرش با...

بیچاره نیایی ضرر میکنی ها...😉😊😝😜😂صبح ها با نوازش بیدارت می ک...
۱۸

بیچاره نیایی ضرر میکنی ها...😉😊😝😜😂صبح ها با نوازش بیدارت می ک...

بیا،بماندوستم نداشتی هم خیالی نیستمن به اندازه جفتمان دوستت ...
۲

بیا،بماندوستم نداشتی هم خیالی نیستمن به اندازه جفتمان دوستت ...

رفتن ڪه همیشه دست تڪان دادن نیست و همیشه با خداحافظ گفتن همر...

رفتن ڪه همیشه دست تڪان دادن نیست و همیشه با خداحافظ گفتن همر...

گلابتون بانوکج خلقی که میکنید زیباتریداخم که میکنید دلربا تر...

گلابتون بانوکج خلقی که میکنید زیباتریداخم که میکنید دلربا تر...

در حالِ دوست داشتن توامچون کودکیدر انتظار پاداش کاری نیکهمان...

در حالِ دوست داشتن توامچون کودکیدر انتظار پاداش کاری نیکهمان...

باید شعری بنویسم که سخت باشدتا بیایی کمکم که تنهایی از پسش ب...
۲

باید شعری بنویسم که سخت باشدتا بیایی کمکم که تنهایی از پسش ب...

عاشق حاضر جوابی ات شدمکه هیچ دوستت دارمی رابی بوسهنگذاشتی… #...
۴

عاشق حاضر جوابی ات شدمکه هیچ دوستت دارمی رابی بوسهنگذاشتی… #...

.عطر پرتقال می گیرد نفسماز تو که می گویمنارنجی می شود دنیایم...

.عطر پرتقال می گیرد نفسماز تو که می گویمنارنجی می شود دنیایم...

.چقدر زیبایی وقتیمرا متهم میکنی که دوستت ندارم !چقدر این وقت...
۲

.چقدر زیبایی وقتیمرا متهم میکنی که دوستت ندارم !چقدر این وقت...

اتفاقی مرا ببین...اتفاقی بگو وای خدای من تو ... این جا؟!بگذا...
۲

اتفاقی مرا ببین...اتفاقی بگو وای خدای من تو ... این جا؟!بگذا...

عطر پرتقال می‌گیرد نفسماز تو که می‌گویمنارنجی می‌شود دنیایمت...
۳

عطر پرتقال می‌گیرد نفسماز تو که می‌گویمنارنجی می‌شود دنیایمت...

حواسم پرت زیبایی‌ات شد !منِ دست و پا چلفتی ،نصف بیشتر شعرم ر...

حواسم پرت زیبایی‌ات شد !منِ دست و پا چلفتی ،نصف بیشتر شعرم ر...

در گـویش گیلکی کلامی داریم که کتابی‌است چندین و چند جلدی!کلم...
۷

در گـویش گیلکی کلامی داریم که کتابی‌است چندین و چند جلدی!کلم...

تازه بیدار شده ام ولی...خسته ام...خیلی خستهگویی تمام شب را د...

تازه بیدار شده ام ولی...خسته ام...خیلی خستهگویی تمام شب را د...