حال_دلم (۲ تصویر)

مے بوسمت اگر چه ؛#حال_دلم با بوسه آرام نمیشود ...#دیوانه_میخ...
۱

مے بوسمت اگر چه ؛#حال_دلم با بوسه آرام نمیشود ...#دیوانه_میخ...

به یادت آنچنان غرق خودم بودمکه دریا گفت:تورا می‌بینم و شک می...

به یادت آنچنان غرق خودم بودمکه دریا گفت:تورا می‌بینم و شک می...

digikala