حافظ_اسد (۷ تصویر)

تو 8 سال جنگ کی به ما کمک کرد که ما بهشون کمک کنیم

تو 8 سال جنگ کی به ما کمک کرد که ما بهشون کمک کنیم

:no_entry:️ بی انصافی است اگر فراموش کنیم:white_up_pointing_...

:no_entry:️ بی انصافی است اگر فراموش کنیم:white_up_pointing_...

حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه#حافظ_اسد_رئیس_جمهور_فقید_سوری...

حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه#حافظ_اسد_رئیس_جمهور_فقید_سوری...

حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه#حافظ_اسد_رئیس_جمهور_فقید_سوری...
۱

حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه#حافظ_اسد_رئیس_جمهور_فقید_سوری...

حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه و بشار اسد رئیس جمهور فعلی سو...

حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه و بشار اسد رئیس جمهور فعلی سو...

حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه #حافظ_اسد_رئیس_جمهور_فقید_سور...

حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه #حافظ_اسد_رئیس_جمهور_فقید_سور...

خاطره ای از شهید چمرانشهید چمران مشغول ساماندهی جنگ‌های چریک...
۱۲

خاطره ای از شهید چمرانشهید چمران مشغول ساماندهی جنگ‌های چریک...