جوهر_درد (۱ تصویر)

#جوهر_درد متاعی است که هر جایی نیستاز چنین جنس در این کوچه د...

#جوهر_درد متاعی است که هر جایی نیستاز چنین جنس در این کوچه د...