جهاد_اقناعی (۵ تصویر)

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:heavy_large_circle: نه به آمریکا نیاز داریم، نه به نرم‌افزا...
۸۵

:heavy_large_circle: نه به آمریکا نیاز داریم، نه به نرم‌افزا...

:leftwards_black_arrow: امام خامنه‌ای (دام ظله):در میدان تنظ...

:leftwards_black_arrow: امام خامنه‌ای (دام ظله):در میدان تنظ...

گفت: :leftwards_black_arrow:  انتخابات نزدیک است و باید بریم...

گفت: :leftwards_black_arrow: انتخابات نزدیک است و باید بریم...