جنگ_روایت (۲ تصویر)

"امشب هم همه می خوابن"《چه اونا که گفتن پای سپاه هستیمچه اونا...

"امشب هم همه می خوابن"《چه اونا که گفتن پای سپاه هستیمچه اونا...

آدم‌های جنگ سخت هن‌گامی که بخواهند زهر کلمه‌ی عقب‌نشینی را ب...

آدم‌های جنگ سخت هن‌گامی که بخواهند زهر کلمه‌ی عقب‌نشینی را ب...