جنس_تنهایی (۱ تصویر)

از تنهایی ام شکایتی ندارم!!چون خیلی از آدم ها با وجود شلوغی ...

از تنهایی ام شکایتی ندارم!!چون خیلی از آدم ها با وجود شلوغی ...