جنایت (۱۹۸ تصویر)

من زنده هستم...

من زنده هستم...

در تاریخ بایستی نوشت که ترامپ جنایتکار با همه کثافت کاری های...

در تاریخ بایستی نوشت که ترامپ جنایتکار با همه کثافت کاری های...

جنایات ارتش آمریکا در ژاپن

جنایات ارتش آمریکا در ژاپن

درون ما یک منتقد حرفه ای زندگی میکنه!مارو زیر نظر داره، باهر...
۲

درون ما یک منتقد حرفه ای زندگی میکنه!مارو زیر نظر داره، باهر...

نماینده مجلس از جنایت های پشت پرده طرح کنترل جمعیت🔺روش های ا...

نماینده مجلس از جنایت های پشت پرده طرح کنترل جمعیت🔺روش های ا...

❌🎥 افشاگری نماینده مجلس از جنایت های پشت پرده طرح کنترل جمعی...

❌🎥 افشاگری نماینده مجلس از جنایت های پشت پرده طرح کنترل جمعی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

آنها همه چیز را بی ارزش کردند تا بتوانند همه چیز را تصاحب کن...
۱

آنها همه چیز را بی ارزش کردند تا بتوانند همه چیز را تصاحب کن...

جنایت وحشتناک

جنایت وحشتناک

بمباران ناکازاکی

بمباران ناکازاکی

آتش زدن دختر 2 ساله

آتش زدن دختر 2 ساله

فقط نگا آمار کشتارو!!#لجن_پهلوی_و_غرب #قضاوت_با_خودتون #افول...

فقط نگا آمار کشتارو!!#لجن_پهلوی_و_غرب #قضاوت_با_خودتون #افول...

تحریف های بی شرمانه گوگل در ترجمه هایش فقط به یک مورد ختم نم...
۱

تحریف های بی شرمانه گوگل در ترجمه هایش فقط به یک مورد ختم نم...

تحریف توسط گوگل

تحریف توسط گوگل

گوگل برعکس ترجمه میکنه

گوگل برعکس ترجمه میکنه

رذالت، پستی ، فرومایگی ، بی شرفی همه در نهاد انسان هایی هست ...

رذالت، پستی ، فرومایگی ، بی شرفی همه در نهاد انسان هایی هست ...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀📝آیا #پوشش امری فردی است یا اجتماعی؟ 🔶#ج...
۱

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀📝آیا #پوشش امری فردی است یا اجتماعی؟ 🔶#ج...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...