جمع (۷۴ تصویر)

ﺁﺩﻡ ﮐﻪ #ﻏـــــﻤﮕﯿﻦ" ﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ#ﺧــــﻮﺩﺵ ﺭﺍ #ﺟــــﺪﺍ ﻣﯽ ﮐــــ...

ﺁﺩﻡ ﮐﻪ #ﻏـــــﻤﮕﯿﻦ" ﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ#ﺧــــﻮﺩﺵ ﺭﺍ #ﺟــــﺪﺍ ﻣﯽ ﮐــــ...

سفرنامه
۲

سفرنامه

ﺁﺩﻡ ﮐﻪ #ﻏـــــﻤﮕﯿﻦ" ﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ#ﺧــــﻮﺩﺵ ﺭﺍ #ﺟــــﺪﺍ ﻣﯽ ﮐــــ...

ﺁﺩﻡ ﮐﻪ #ﻏـــــﻤﮕﯿﻦ" ﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ#ﺧــــﻮﺩﺵ ﺭﺍ #ﺟــــﺪﺍ ﻣﯽ ﮐــــ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

یہ وقتـایـے ... اُونقـد هیچڪسحـالے اَزَت نمیپـرسـہ...ڪہ آدم ...
۴

یہ وقتـایـے ... اُونقـد هیچڪسحـالے اَزَت نمیپـرسـہ...ڪہ آدم ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

‏ #آدمیزاد دیر میفهمه ولی بالاخره #میفهمه از یه جایی به بعد ...

‏ #آدمیزاد دیر میفهمه ولی بالاخره #میفهمه از یه جایی به بعد ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...