جلاد_و_مظلوم (۲ تصویر)

#رسانه_حقوقیبیانیه هشدار سپاه ... کم رنگ.. انگار خیلی موافق ...
۱

#رسانه_حقوقیبیانیه هشدار سپاه ... کم رنگ.. انگار خیلی موافق ...

بیانیه هشدار سپاه ... کم رنگ.. انگار خیلی موافق برچیده شدن ا...
۸

بیانیه هشدار سپاه ... کم رنگ.. انگار خیلی موافق برچیده شدن ا...