جسدهای_بیحصار_اندیشه (۳۴ تصویر)

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_شش صدای خنده ی سهیل و ‏مهمو...
۸

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_شش صدای خنده ی سهیل و ‏مهمو...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_پنجبعد از ظهر همان روز:‏‏ ‏...
۷

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_پنجبعد از ظهر همان روز:‏‏ ‏...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_چهارشاید بهترین راه این بود...
۸۷

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_چهارشاید بهترین راه این بود...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_سهروی نیمکت تو لابی طبقه هم...
۹

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_سهروی نیمکت تو لابی طبقه هم...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_دو‏- " بمیری امیر با این عی...
۲۱

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_دو‏- " بمیری امیر با این عی...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_یکبا صدای آهنگی که سیاوش گذ...
۱۳

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سی_و_یکبا صدای آهنگی که سیاوش گذ...

‏#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سیاما کمی از زبانِ خودِ امیر حا...
۱۳

‏#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_سیاما کمی از زبانِ خودِ امیر حا...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_نهمسرش و پایین انداخت  و ...
۵۵

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_نهمسرش و پایین انداخت و ...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_هشتم‏" اگه اسمش عشقه که ب...
۲۶

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_هشتم‏" اگه اسمش عشقه که ب...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_هفتماز نیم ساعت قبل که به...
۶

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_هفتماز نیم ساعت قبل که به...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_ششمشیوا در اختیار خودش نب...
۲۶

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_ششمشیوا در اختیار خودش نب...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_پنجمراه خونه ی شیوا رو پی...
۴

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_پنجمراه خونه ی شیوا رو پی...

#عکس از خودم #جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_چهارمبا صدای...
۶

#عکس از خودم #جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_چهارمبا صدای...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_سومبدجوری خورد تو ذوق بها...
۴

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_سومبدجوری خورد تو ذوق بها...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_دومسهیل، نه می دید...نه م...
۶۱

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_دومسهیل، نه می دید...نه م...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_یکمسهیل صدای موبایل رو بس...
۶

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیست_و_یکمسهیل صدای موبایل رو بس...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیستمفردوسی یه چیزی بیشتر از منش...
۹

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_بیستمفردوسی یه چیزی بیشتر از منش...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_نوزده_ام باید بر می گشت خونه، خی...
۴

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_نوزده_ام باید بر می گشت خونه، خی...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_هجده_ام پارک خلوت بود... کلافه ش...
۶

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_هجده_ام پارک خلوت بود... کلافه ش...

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_هفده_ام خوب می فهمید این روزا سک...
۳

#جسدهای_بیحصار_اندیشه #قسمت_هفده_ام خوب می فهمید این روزا سک...