جزع (۱۴ تصویر)

#حضرت_امام_جواد_ع می فرمایند:مَن غَلَبَ جَزَعُهُ عَلی صَبرِه...

#حضرت_امام_جواد_ع می فرمایند:مَن غَلَبَ جَزَعُهُ عَلی صَبرِه...

حضرت امام جواد (ع) می فرمایند:هر که بی تابی اش بر شکیبایی اش...

حضرت امام جواد (ع) می فرمایند:هر که بی تابی اش بر شکیبایی اش...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...
۲

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

:medium_black_circle:️ پاسخ به شبهات محرم (2) :medium_black_...

:medium_black_circle:️ پاسخ به شبهات محرم (2) :medium_black_...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...
۲

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...
۲

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...