جریان_انقلابی (۸ تصویر)

علی برکت الله

علی برکت الله

تاجگردونیسم

تاجگردونیسم

قم را دریابید

قم را دریابید

وقتی یک جریان تمام تلاشش را برای زدن #جریان_انقلابی به کار م...

وقتی یک جریان تمام تلاشش را برای زدن #جریان_انقلابی به کار م...

اگر اندکی درک #سیاسی داشته باشیم بی درنگ به عمق اثر گذاری یک...
۵

اگر اندکی درک #سیاسی داشته باشیم بی درنگ به عمق اثر گذاری یک...

yon.ir/MghaderiRa:large_orange_diamond: گفت و گوی اختصاصی با...

yon.ir/MghaderiRa:large_orange_diamond: گفت و گوی اختصاصی با...

طی 4 سال گذشته در عرصه های مختلف، استعدادها و برنامه های دقی...

طی 4 سال گذشته در عرصه های مختلف، استعدادها و برنامه های دقی...

#اصلاح_طلبان، #مدافعان_وضع_موجود#جریان_انقلابی #نه_به_وضع_مو...

#اصلاح_طلبان، #مدافعان_وضع_موجود#جریان_انقلابی #نه_به_وضع_مو...