جرج_برنارد_شاو (۲۴ تصویر)

پرنده متن زیبا
۱

پرنده متن زیبا

آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. #...

آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. #...

فقط یک نفر را می‌شناسم ،که معقول و سنجیده رفتار می‌کند :او خ...
۲

فقط یک نفر را می‌شناسم ،که معقول و سنجیده رفتار می‌کند :او خ...

اگر بدانید که مردم نصایح شمارا به تُخمشانمیگیرند هیچگاه پر گ...

اگر بدانید که مردم نصایح شمارا به تُخمشانمیگیرند هیچگاه پر گ...

مجازات دروغگو این نیست که کسی حرفش را باور نمی کند بلکه این ...

مجازات دروغگو این نیست که کسی حرفش را باور نمی کند بلکه این ...

حالا که ما یاد گرفته ایم در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیمو در ...

حالا که ما یاد گرفته ایم در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیمو در ...

#حالا که ما یاد گرفته ایم؛در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و د...

#حالا که ما یاد گرفته ایم؛در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و د...

حالا که ما یاد گرفته ایم در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در...

حالا که ما یاد گرفته ایم در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در...

تفاوت دزد و دولت در آنست که دزد مال ثروتمندان را می دزدد و د...
۲

تفاوت دزد و دولت در آنست که دزد مال ثروتمندان را می دزدد و د...

#بدانیم...پنج انسان سرشناسی که در #ایام_پیری مهم ترین کار را...
۲

#بدانیم...پنج انسان سرشناسی که در #ایام_پیری مهم ترین کار را...

اشتباه نکنید..انسانهای خوشبین و بدبین هر دو برای جامعه مفیدن...
۶

اشتباه نکنید..انسانهای خوشبین و بدبین هر دو برای جامعه مفیدن...

زندگی، پُر از ماجراهای دلنشین و هیجان انگیز است؛ هرگز شانس خ...

زندگی، پُر از ماجراهای دلنشین و هیجان انگیز است؛ هرگز شانس خ...

حالا که ما یاد گرفته ایمدر هوا مثل یک پرنده پرواز کنیمو در د...
۲

حالا که ما یاد گرفته ایمدر هوا مثل یک پرنده پرواز کنیمو در د...

حالا که ما یاد گرفته ایمدر هوا مثل یک پرنده پرواز کنیمو در د...
۳۷

حالا که ما یاد گرفته ایمدر هوا مثل یک پرنده پرواز کنیمو در د...

هرگز برای پول ازدواج نکنید،چون برای پول در آوردن راههایآسانت...

هرگز برای پول ازدواج نکنید،چون برای پول در آوردن راههایآسانت...

به ندرت اشخاصی را پیدا میکنید که در سال بیش از دو یا سه بار ...

به ندرت اشخاصی را پیدا میکنید که در سال بیش از دو یا سه بار ...

حالا که ما یاد گرفته ایم؛در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در...
۲۶

حالا که ما یاد گرفته ایم؛در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در...

حالا که ما یاد گرفته ایم؛در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در...
۲

حالا که ما یاد گرفته ایم؛در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در...

اگر بدانید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی‌‌ کنندهیچگاه پ...
۲

اگر بدانید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی‌‌ کنندهیچگاه پ...