جانِ (۲۷ تصویر)

دلبر جان
۱

دلبر جان

خودت رفتی ؛ جای خالـــــــــی ات را به #جانِ من انداختی‌...

خودت رفتی ؛ جای خالـــــــــی ات را به #جانِ من انداختی‌...

با تمام هستی ام گاهی صدایت میکنم    تا تو #جانپاسخ دهی #...

با تمام هستی ام گاهی صدایت میکنم تا تو #جانپاسخ دهی #...

#جانِ مَن#جانانِ مِن🙂❤💃

#جانِ مَن#جانانِ مِن🙂❤💃

#جانم به جانت بسته است و #دلم به دلتلب بر#لبانم بگذار...#مست...
۱

#جانم به جانت بسته است و #دلم به دلتلب بر#لبانم بگذار...#مست...

خودت رفتی ؛ جای خالـــــــــی ات را به #جانِ من انداختی‌...
۱

خودت رفتی ؛ جای خالـــــــــی ات را به #جانِ من انداختی‌...

#جانِ وجودم راکه بشکافی...در هر "دم" و "بازدمِ" نفسم #تو را...
عکس بلند
۳

#جانِ وجودم راکه بشکافی...در هر "دم" و "بازدمِ" نفسم #تو را...

به دیوانه گفتم: #خدا در کجاست؟بخندید و گفتش: خدا پیشِ ماست!ب...
۱۶

به دیوانه گفتم: #خدا در کجاست؟بخندید و گفتش: خدا پیشِ ماست!ب...

#جانِ جان،چو واکشد پا را ز جانجان چنان گردد،که بی‌جان تن بدا...
۱

#جانِ جان،چو واکشد پا را ز جانجان چنان گردد،که بی‌جان تن بدا...

#تو آن جانی که #صد #جانم به #جانِ #توو ،،،#فدای توووووووو...
۱

#تو آن جانی که #صد #جانم به #جانِ #توو ،،،#فدای توووووووو...

در میان برف و بوران با دل و جان میروند...#جانِ خود بر کف به ...

در میان برف و بوران با دل و جان میروند...#جانِ خود بر کف به ...

:heavy_black_heart:️#جانِ وجودم را:heavy_black_heart:️ڪہ بش...

:heavy_black_heart:️#جانِ وجودم را:heavy_black_heart:️ڪہ بش...

مثل یک معجزه ایعلتِ ایمانِ منیهمه هان و بله هستند وشما #جا...
۲

مثل یک معجزه ایعلتِ ایمانِ منیهمه هان و بله هستند وشما #جا...

#جانِ وجودم راکه بشکافی...در هر "دم" و "بازدمِ" نفسم#تو را ...
۱۰

#جانِ وجودم راکه بشکافی...در هر "دم" و "بازدمِ" نفسم#تو را ...

مثل یک معجزه ایعلتِ ایمانِ منیهمه هان و بله هستند وشما #جا...
۱۰

مثل یک معجزه ایعلتِ ایمانِ منیهمه هان و بله هستند وشما #جا...

مَرا تا #جان بُود جانان تو باشی زِ #جانِ خوشتَر چه باشد؟! آن...

مَرا تا #جان بُود جانان تو باشی زِ #جانِ خوشتَر چه باشد؟! آن...

♡#جانِ دلمگر میشود تو باشیدستانت در دستانم قفل باشدآرزویی دی...

♡#جانِ دلمگر میشود تو باشیدستانت در دستانم قفل باشدآرزویی دی...

‌ : ):#چه داری در اَعماق #چشمانتَاین چنین#جانِ مرا به #اِسار...

‌ : ):#چه داری در اَعماق #چشمانتَاین چنین#جانِ مرا به #اِسار...

#قرار نیست تمام جمعه ها #به رسم همیشه #تو کسل باشی #و من بی ...
۲۳

#قرار نیست تمام جمعه ها #به رسم همیشه #تو کسل باشی #و من بی ...