جانم_فدای_هم_اسلام_هم_ایران (۷ تصویر)

:waving_black_flag: :triangular_flag_on_post:  #شهید_سلیمانی...
۲

:waving_black_flag: :triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی...

:waving_black_flag: :triangular_flag_on_post:  #شهید_سلیمانی...

:waving_black_flag: :triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی...

:waving_black_flag::triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی.....
۱

:waving_black_flag::triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی.....

:triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی.. قهرمانی که ثابت کر...

:triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی.. قهرمانی که ثابت کر...