جانبازمون (۱ تصویر)

در کشور ما #مقتدا خامنه ای ست، #فرماندهی کل قوا خامنه ای ست،...

در کشور ما #مقتدا خامنه ای ست، #فرماندهی کل قوا خامنه ای ست،...