جانبازان_عزیز (۳ تصویر)

شرمنده ام که از دنیای منتنها کپسول اکسیژنش سهم تو شد!و من هن...

شرمنده ام که از دنیای منتنها کپسول اکسیژنش سهم تو شد!و من هن...

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...
۲

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...
۱۲

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...