جانانم (۳۰ تصویر)

عارف دلبرم

عارف دلبرم

#جانانم ♥️👣

#جانانم ♥️👣

Calma ruidosa solo se ríeآرامش پر سروصدا فقط خنده هاش😇💦mivid...

Calma ruidosa solo se ríeآرامش پر سروصدا فقط خنده هاش😇💦mivid...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :love_letter::lower_left_foun...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :love_letter::lower_left_foun...

تو تمامهستیم هستیای گل زیبای من اپس جانان  منحواسم هست تو خس...
۱

تو تمامهستیم هستیای گل زیبای من اپس جانان منحواسم هست تو خس...

#کپشن...!:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:   :heavy_blac...
۵۸

#کپشن...!:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :heavy_blac...

#جانانم...داشـتنت خوشـبختیبودنـت امیـد و دستـانت پـناه من ان...

#جانانم...داشـتنت خوشـبختیبودنـت امیـد و دستـانت پـناه من ان...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:سه شنبہ ها دِلم هوایے...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:سه شنبہ ها دِلم هوایے...

خداوند در قرآنش از عِدالت سخن گفته...کدام عدالت؟؟؟من در نگاه...
۳

خداوند در قرآنش از عِدالت سخن گفته...کدام عدالت؟؟؟من در نگاه...