تیـــــربارچی (۱ تصویر)

#شبـــــ #عملیات بود .حاج اســـماعیل حق گو به علی مسگری گفت:...
۶

#شبـــــ #عملیات بود .حاج اســـماعیل حق گو به علی مسگری گفت:...