تک_بیت (۶۲۸ تصویر)

#ناب#تک_بیت#هاتف_اصفهانی

#ناب#تک_بیت#هاتف_اصفهانی

گفتم هوسِ بوسه ز لبهای تو دارمگفتا که اگر قند ندارید، بفرما ...
۲

گفتم هوسِ بوسه ز لبهای تو دارمگفتا که اگر قند ندارید، بفرما ...

من شعر نوشتم که دلش رامِ منِ خسته شوداو شعر مرا بُرد که دل❤️...
۱۰

من شعر نوشتم که دلش رامِ منِ خسته شوداو شعر مرا بُرد که دل❤️...

#روزمرگیمبادا غافل شویم و روزمرگی ما را از حضور تاریخی خویش ...

#روزمرگیمبادا غافل شویم و روزمرگی ما را از حضور تاریخی خویش ...

زهر است...

زهر است...

گل های داوودی

گل های داوودی

آبی و زلالم و به هنگام عبورحتی دل سنگ تو جلودارم نیست...هاتف...

آبی و زلالم و به هنگام عبورحتی دل سنگ تو جلودارم نیست...هاتف...