تکبر_و_خودخواهی_جذب_کننده_دشمنی_و_عداوت_افراد (۱ تصویر)

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:اَلْحَسَدُ ماحِقُ الْحَسَناتِ، ...

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:اَلْحَسَدُ ماحِقُ الْحَسَناتِ، ...