توطئه_داخلی (۲ تصویر)

:warning_sign:️چشم امید دشمن به نفوذی هاست!:hot_springs:️آمر...

:warning_sign:️چشم امید دشمن به نفوذی هاست!:hot_springs:️آمر...

آمریکا نه دخالت نظامی می‌کند در ایران و نه حصر اقتصادی می‌تو...

آمریکا نه دخالت نظامی می‌کند در ایران و نه حصر اقتصادی می‌تو...