تواناییِ_خوش_بودن_با_چیز_های_ساده_است (۱ تصویر)

بعضی چیزها در جهانخیلی مهمتر از #دارایی هستندیکی از آنها #تو...
۱

بعضی چیزها در جهانخیلی مهمتر از #دارایی هستندیکی از آنها #تو...