تهمتت (۳ تصویر)

#دل_نوشته ای_برای #رهبر_عزیز_تر از_جانمان #بگذار_هرچه_میخواه...
۱

#دل_نوشته ای_برای #رهبر_عزیز_تر از_جانمان #بگذار_هرچه_میخواه...

#بگذار_هرچه_میخواهند_بگویند:smiling_face_with_smiling_eyes: ...
۱۳

#بگذار_هرچه_میخواهند_بگویند:smiling_face_with_smiling_eyes: ...