تنگه_عزیزآباد (۱ تصویر)

#تنگه_عزیزآبادتا کی کنی پریشان دل های مبتلا راآن خرمن بلا را...
۳

#تنگه_عزیزآبادتا کی کنی پریشان دل های مبتلا راآن خرمن بلا را...