تنبک (۶ تصویر)

وداع... #رضا_زارع #تنبک #دف  #خانه_دف #کوبه‌نوازان_پرواز
۱

وداع... #رضا_زارع #تنبک #دف #خانه_دف #کوبه‌نوازان_پرواز

هنرمند بی‌نظیر شهرم..بگو خانه دفت را از تنبک‌ها و کوبه‌ها خا...

هنرمند بی‌نظیر شهرم..بگو خانه دفت را از تنبک‌ها و کوبه‌ها خا...

رقص آنجا کن که خود را بشکنیپنبه را از ریش شهوت بر کنیرقص و ج...

رقص آنجا کن که خود را بشکنیپنبه را از ریش شهوت بر کنیرقص و ج...