تمار (۴ تصویر)

#رهبرانه در این قبیله نخل تناور همیشه هستمقداد هست، مالک اشت...
۱۱۰

#رهبرانه در این قبیله نخل تناور همیشه هستمقداد هست، مالک اشت...

السَّلامُ عَلیکَ أیُّها العَبدُ الصالِحُ یا میثمَ بنَ یحیی ا...

السَّلامُ عَلیکَ أیُّها العَبدُ الصالِحُ یا میثمَ بنَ یحیی ا...

السَّلامُ عَلیکَ أیُّها العَبدُ الصالِحُ یا میثمَ بنَ یحیی ا...
۱

السَّلامُ عَلیکَ أیُّها العَبدُ الصالِحُ یا میثمَ بنَ یحیی ا...

. #آبروی_نخل( برای جناب میثم)#امروز 22 ذی الحجه #سالروز شهاد...

. #آبروی_نخل( برای جناب میثم)#امروز 22 ذی الحجه #سالروز شهاد...